05 April 2009

รายพระนาม และรายนามผู้บัญชาการทหารเรือ ตอนที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๐๘


สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๑๒


กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ)
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า พ.ศ. ๒๔๐๘ - พ.ศ. ๒๔๒๘


เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง พ.ศ. ๒๔๑๒ - พ.ศ. ๒๔๓๐


นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (หม่อมเจ้าสาย)
เจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ๘ เมษายน ๒๔๓๐ - ๑๔ เมษายน ๒๔๓๓


นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ (พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์)
ผู้บัญชาการทหารเรือ ๑๕ เมษายน ๒๔๓๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๔๔๑


นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
(พระองค์เจ้าจิตรเจริญ)
รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ๒๗ มีนาคม ๒๔๔๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๒


นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
(พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่)
รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ๒ กันยายน ๒๔๔๒ - ๑๕ มกราคม ๒๔๔๓


นายพลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์ (Andre du Plessis de Richelieu)
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ๑๖ มกราคม ๒๔๔๓ - ๒๙ มกราคม ๒๔๔๔


จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช
รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ๒๙ มกราคม ๒๔๔๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๕
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๕


จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๔๕๓
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๕๓ - ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๓


นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์)
ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๕
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ๑ เมษายน ๒๔๖๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖


นายพลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๖
ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ ๑ เมษายน ๒๔๖๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗


นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
(พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ)
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗ - ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๕


นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ์ (วัน จารุภา)
ผู้บัญชาการทหารเรือ ๖ กรกฎาคม ๒๔๗๕ - ๔ สิงหาคม ๒๔๗๖


นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์)
ผู้บัญชาการทหารเรือ ๕ สิงหาคม ๒๔๗๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๔๗๖


นายพลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ๑๑ มกราคม ๒๔๗๖ - ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๗
ผู้บัญชาการทหารเรือ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๑ - ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔


นายพลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ (บุญชัย สวาทะสุข)
รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๑
ผู้บัญชาการทหารเรือ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๔๘๑


พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ)
๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔


จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)
๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ๑๙ กันยายน ๒๕๐๐


พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)
๑๙ กันยายน ๒๕๐๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๕


พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์
๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๗


พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙


พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ
๗ เมษายน ๒๕๐๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๔


พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕


พลเรือเอก กมล สีตกะลิน
๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๖


พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา
๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๖


พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๙


พลเรือเอก อมร ศิริกายะ
๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑

No comments:

Post a Comment